Η Σύμβαση της Βασιλείας

Η Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσης τους, που είναι συνήθως γνωστή απλά ως "Η Σύμβαση της Βασιλείας", είναι μια διεθνής συνθήκη η οποία έχει σκοπό να μειώσει τις μετακινήσεις των επικίνδυνων αποβλήτων μεταξύ κρατών, και συγκεκριμένα την πρόληψη μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων από τις αναπτυγμένες χώρες στις αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη. Από τα 172 συμβαλλόμενα μέρη (κράτη) της Σύμβασης, το Αφγανιστάν, η Αϊτή και οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει τη Σύμβαση αλλά δεν την έχουν ακόμη κυρώσει.

Η Σύμβαση της Βασιλείας καλεί όλες τις χώρες να μειώσουν τις εξαγωγές τους επικίνδυνων αποβλήτων στο ελάχιστο και, στο μέτρο του δυνατού, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με τα απόβλητα εντός των συνόρων τους. Πράγματι, αυτή είναι μια υποχρέωση ανεξάρτητα από το επίπεδο της τεχνολογίας για τη διαχείριση των αποβλήτων στην χώρα εισαγωγής.

Το κείμενο της Σύμβασης: http://basel.int/text/documents.html

Επιστροφή