Πώς ανακυκλώνονται τα ΑΗΗΕ;

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 σε κάποιες χώρες της Ευρώπης ξεκίνησε η προσπάθεια να αντιμετωπισθούν τα ΑΗΗΕ ως ξεχωριστό ρεύμα αποβλήτων και ετέθησαν οι βάσεις για την ορθολογική διαχείριση τους.

Στις αρχές του 2003 η Οδηγία 2002/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όρισε το νομικό πλαίσιο που έκτοτε διέπει την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κοινοτική αυτή Οδηγία καθορίζει με σαφήνεια ότι:

  • Τα ΑΗΗΕ αποτελούν ιδιαίτερο ρεύμα αποβλήτων και το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε αυτά να διαχωριστούν από τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα.
  • Η χρηματοδότηση της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ θα πρέπει να γίνεται με βάση την αρχή της ευθύνης του παραγωγού. Με άλλα λόγια υπόχρεος για την χρηματοδότηση της ανακύκλωσης είναι ο παραγωγός του εξοπλισμού ή η επιχείρηση που το εισάγει στην αγορά. 
  • Τα ΑΗΗΕ κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες ομάδες:
   1. Μεγάλες οικιακές συσκευές
   2. Μικρές οικιακές συσκευές
   3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
   4. Καταναλωτικά είδη
   5. Φωτιστικά είδη
   6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)
   7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού
   8. Ιατρο-τεχνολογικές συσκευές (εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων προϊόντων)
   9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
   10. Συσκευές αυτόματης διανομής
  • Η διαχείριση κάθε μίας από τις κατηγορίες αυτές διέπεται από συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν ως στόχο αφενός την ασφαλή διαχείριση κατασκευαστικών στοιχείων και ουσιών που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και αφετέρου την μεγιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης και ανακύκλωσης.