Πολιτική για την ποιότητα

Η ΒΙΑΝΑΤΤ, ακολουθώντας τις γενικές απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 18001:2007 και του Κανονισμού 2009/1221/ΕΚ (EMAS III):

    • έχει καθορίσει πολιτική για την ποιότητα και το περιβάλλον κατάλληλη για τη δραστηριότητά της,
    • έχει τεκμηριώσει διαδικασίες για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής καθώς και τη διαδοχή και αλληλεπίδρασή των διαδικασιών αυτών στην εξέλιξη και έλεγχο της δραστηριότητάς της
    • εκτελεί παρακολούθηση, μέτρηση και ανάλυση συγκεκριμένων δεικτών ποιότητας και περιβάλλοντος και εφαρμόζει ενέργειες για βελτίωσή τους
    • θέτει σε ετήσια βάση σκοπούς και στόχους για την ποιότητα και το περιβάλλον αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της σε αυτούς τους τομείς

Πολιτική για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια