Περιβαλλοντική Δήλωση

Η ΒΙΑΝΑΤΤ αποδεικνύοντας το σεβασμό της στις αρχές της κοινωνικής ευθύνης στοχεύει στη διαρκή προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνοντας μέτρα τα οποία αποσκοπούν στη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, την βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και την εξάλειψη αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Η προσήλωση της Διοίκησης της εταιρείας στις παραπάνω αρχές αποδεικνύεται από την απόφασή της να συμμετάσχει εθελοντικά στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 1221/2009 (EMAS).

Μέσω της συμμετοχής της η εταιρεία επιδιώκει τη συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς, κοινοτικούς και ιδιωτικούς φορείς με στόχο τη συνεχή συμμόρφωση της ΒΙΑΝΑΤΤ προς τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

 Περιβαλλοντική Δήλωση