Πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια

Η πολιτική της ΒΙΑΝΑΤΤ για την Υγεία και την Ασφάλεια (Υ&Α) καθορίζεται από τη Διοίκηση και βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και συνεργατών της.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς επιδιώκοντας την καλή συνεργασία και ουσιαστική συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία της Υ&Α των εργαζομένων της.

Η ΒΙΑΝΑΤΤ δεσμεύεται για την:

    • παροχή όλων των αναγκαίων ανθρώπινων, τεχνολογικών και οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την αναγνώριση των επαγγελματικών κινδύνων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά της, και 
    • ενημέρωση, εκπαίδευση και εξοπλισμό των εργαζομένων της με όλα τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπισή των κινδύνων αυτών

Διαρκής επιδίωξή μας είναι η επίτευξη του στόχου των μηδενικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.