Η Εταιρεία

Η ΒΙΑΝΑΤΤ είναι εταιρεία απορρύπανσης και επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Είναι συμβεβλημένη με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., η οποία αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η ΒΙΑΝΑΤΤ απασχολεί σήμερα πενήντα άτομα.