Σύνδεσμοι

Ανακύκλωση Συσκευών
Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

CAR4CARE
Πρόγραμμα ανακύκλωσης αυτοκινήτου με κοινωνική συνεισφορά.

ΕΕΑΑ
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης / Ανακύκλωσης συσκευασιών 

ΕΔΟΕ
Το συλλογικό σύστημα για την Εναλλακτική Διαχείριση των Οχημάτων Ελλάδος Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

ECOELASTIKA
Το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκινήτων

ΕΛΤΕΠΕ
Το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

ΑΦΗΣ
Το συλλογικό σύστημα διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών

ΣΥΔΕΣΥΣ
Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ
Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης φωτιστικών και λαμπτήρων

Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΥΠΕΚΑ)
Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων

Ελληνική Επιτροπή EMAS (ΥΠΕΚΑ)
Το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε διαρκή βάση οργανισμών και εταιρειών

ΕΛΙΝΥΑΕ
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας

ΕΙΑΧ
Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού

Διεθνές Γραφείο Ανακύκλωσης (BIR)
Το κλαδικό όργανο της βιομηχανίας ανακύκλωσης