Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Ο εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αποτελεί ένα διαρκώς αυξανόμενο ρεύμα αποβλήτων του σύγχρονου κόσμου. Η μεγάλη διείσδυση της πληροφορικής και οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες μας για υπολογιστική ισχύ, οδηγούν σε διαρκώς μικρότερο κύκλο ζωής αυτού του εξοπλισμού.

Η ανακύκλωση αυτού του ρεύματος γίνεται με ιδιαίτερη επιμέλεια. Αφαιρούνται όλα εκείνα τα κατασκευαστικά στοιχεία που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον όπως μελάνια εκτυπωτών, μπαταρίες, εξωτερικά καλώδια και πυκνωτές ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και προκύπτουν δευτερογενείς πρώτες ύλες όπως πλαστικό, σιδηρούχο μέταλλο, αλουμίνιο, κλάσματα μετάλλων κ.α..