Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 Στην ΒΙΑΝΑΤΤ υλοποιούνται ετησίως εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα επίπεδα των εργαζομένων, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του συνόλου του προσωπικού της. Επιπλέον, τα στελέχη μας παρακολουθούν συνέδρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τα οποία παρέχουν τεχνογνωσία και εκπαίδευση σε τεχνικά κυρίως θέματα και παρέχουν ενημέρωση για τα υφιστάμενα τεχνολογικά δεδομένα και τις νέες εξελίξεις στον κλάδο μας.

Στην διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων έχουμε υλοποιήσει προγράμματα με την ακόλουθη θεματολογία:

  • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
  • Πρώτες βοήθειες για πολίτες
  • Μεθοδολογία 5S
  • Ασφάλεια μεταφορών και διαχείριση ρίσκου
  • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Νομοθεσία που διέπει την ανακύκλωση ΑΗΗΕ
  • Υλικά ειδικής διαχείρησης