Όραμα & Αποστολή

Η αποστολή μας είναι να επιτελούμε το έργο της απορρύπανσης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, επιτυγχάνοντας υψηλή περιβαλλοντική επίδοση, αλλά και μεγιστοποιώντας την χρηματοοικονομική απόδοση των διεργασιών μας προς όφελος όλων των μετόχων και εταίρων μας, συμπεριλαμβανομένης και της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.

Το όραμά μας, είναι να εξελίξουμε την ΒΙΑΝΑΤΤ σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα επεξεργασίας ΑΗΗΕ, που θα αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τον κλάδο τόσο για τις περιβαλλοντικές της, όσο και για τις χρηματοοικονομικές της επιδόσεις.